Sukces w rozwiązywaniu danego problemu zależy od skuteczności zainteresowanych organizacji, instytucji i jednostek, szczególnie zaś od tego, czy współpracują one ze sobą przy rozwiązywaniu problemu. Etos polskich organizacji pozarządowych oparty jest na niezwykle silnym poczuciu niezależności, co skutecznie blokuje podjęcie współpracy z innymi. Tak pojęta samodzielność blokuje przepływ informacji i sprawia, że wiele cennych pomysłów, z powodu małych zasobów finansowych pojedynczych organizacji, nie znajduje zastosowania w praktyce. Zaś pojedyncze organizacje nie zbudują silnego sektora. Oprócz poszczególnych elementów, do stworzenia skutecznego systemu niezbędne są także dobre reguły obowiązujące pomiędzy nimi, gdyż to one w dużym stopniu stanowią o sile systemu. Organizacje muszą nauczyć się i przestrzegać zasad transparentności – otwartej informacji o podejmowanych działaniach, sposobach i źródłach finansowania, rozliczeń zgodnie z umowami.Jednym z podstawowych działań Stowarzyszenia BORIS jest integracja sektora i tworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi poprzez:

W ramach tego Programu BORIS realizuje wspólne przedsięwzięcia min. z: