Pojęcie „wspólnota lokalna” w Polsce często kojarzy się bardziej z określonym terytorium niż z poczuciem przynależności do danej wspólnoty.Poszczególne jednostki nie identyfikują się z własną społecznością, a co się z tym wiąże – zanika oczucie odpowiedzialności za lokalne (sąsiedzkie) sprawy. Grupy mieszkańców obejmujące dane osiedle, gminę czy wieś nie mają swojego ośrodka, wokół którego koncentrowałoby się ich życie. Brak jest miejsc, gdzie można by wspólnie pracować dla rozwiązywania środowiskowych problemów i potrzeb. Organizacje pozarządowe najczęściej skoncentrowane są na pomocy wybranym grupom dotkniętym konkretnym problemem. Niewiele jest placówek, których działalność wynikałaby jednoznacznie z potrzeb społeczności, wśród której działają. Istniejące samorządy niejednokrotnie pracują w oderwaniu i bez społecznego zaplecza, które powinno stanowić dla nich istotne wsparcie.

Każdy kto angażuje się w jakąkolwiek działalność społeczną łatwo zauważy, że jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi stykamy się, jest przekonanie ludzi, że warto procować na rzecz zaspokajania własnych (społeczności lokalnych) potrzeb. Jak sprawić, aby ludziom chciało się coś robić ? – to pytanie wraca najczęściej w rozmowach z liderami organizacji pozarządowych, pracownikami socjalnymi czy ludźmi aktywnymi w swoich środowiskach.

BORIS stara się sprawić, aby ludziom chciało się chcieć. W swych działaniach dąży do powstania silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych, które umiałyby samodzielnie rozwiązywać swoje problemy i zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców. Do społeczności, w których każda jednostka i instytucja, pozarządowa, samorządowa czy prywatna, byłaby świadoma swojej funkcji w danej społeczności oraz posiadałaby wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia tej funkcji, ściśle współpracując przy tym z innymi członkami wspólnoty.

BORIS wspiera poszczególne społeczności w zbudowaniu takiego systemu poprzez min. wdrażanie pracy środowiskowej metodą CAL ( we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), uruchamianie lokalnych klubów wolontariusza (we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie)